Regulamin najmu PREMIUM EVENT RENTALS

§1. Obowiązywanie warunków

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przy wszystkich usługach świadczonych przez firmę PREMIUM EVENT RENTALS wobec Najemców sprzętu i stanowią każdorazowo integralną część zawartej umowy.

§2. Zawarcie umowy

 1. Umowa pomiędzy PREMIUM EVENT RENTALS z siedzibą w Gdyni powinna być zawarta w formie pisemnej.
 2. Za zawarcie umowy uważa się również złożenie przez Najemcę zamówienia przesłanego listownie, faksem bądź drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usługi najmu.

§3. Oferta

 1. Ilustracje zawarte w ofercie firmy PREMIUM EVENT RENTALS na stronie internetowej www.partypremium.pl są informacyjne i poglądowe.
 2. Sprzęt udostępniony Najemcy odpowiada przedstawionemu na stronie internetowej www.partypremium.pl w zakresie swojej mocy i funkcji.

§4. Ceny

 1. Ceny podane na stronie internetowej www.partypremium.pl mają charakter orientacyjny i dotyczą terminu wynajęcia sprzętu do trzech dni licząc od dokonania odbioru przez Najemcę. Opłaty za czas wynajmu przekraczający trzy dni ustalane będą przez Strony indywidualnie.
 2. Przy dostawie realizowanej przez firmę PREMIUM EVENT RENTALS do ustalonej ceny wynajmu dolicza się koszty transportu uzależnione od objętości wynajętego sprzętu i wyznaczonego odcinka w kilometrach.
 3. Sprzęt dowożony jest w dowolne miejsce. Koszt transportu obliczany jest na podstawie 4 kursów, dowozu, z magazynu do klienta i z powrotem oraz odbioru od klienta do magazynu – ostateczne kwoty obliczane są indywidualnie do każdego transportu.
 4. W przypadku zwrotu wynajętego sprzętu w terminie późniejszym niż jeden dzień, po umownie ustalonym między stronami terminie zwrotu, PREMIUM EVENT RENTALS naliczy dodatkową opłatę za każdy dzień zwłoki liczonej proporcjonalnie w stosunku do ceny ustalonej przez Strony.
 5. Do wyżej podanych należności każdorazowo dolicza się podatek VAT.

§5. Obowiązki najemcy

 1. Najemca zobowiązuje się używać wynajętego sprzętu tylko do celu uprzednio uzgodnionego i na czas uprzednio uzgodniony z firmą PREMIUM EVENT RENTALS.
 2. Najemca jest obowiązany zapewnić swobodny dostęp do budynków, terenów i pomieszczeń, do których ma być dostarczony wynajmowany sprzęt.
 3. Odpowiednie zabezpieczenie wynajmowanego sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniami i innymi szkodami od chwili dokonania dostawy do zwrotu obciąża Najemcę, a w przypadku własnego transportu Najemcy od chwili pobrania do chwili zwrotu wynajętego sprzętu odpowiednio "z i do" magazynu firmy PREMIUM EVENT RENTALS.

§6. Warunki dostawy

 1. Dostawa odbywa się do miejsca wskazanego przez Najemcę.
 2. Droga dojazdowa musi być przejezdna dla pojazdów mechanicznych i wózków podnośnych. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do miejsca montażu, który wiąże się z koniecznością przenoszenia lub przewożenia wynajmowanego sprzętu stanowi koszt dodatkowy uzgadniany z klientem.
 3. Najemca winien być obecny przy dostarczeniu sprzętu i pokwitować jego przyjęcie.
 4. W przypadku nieobecności Najemcy w terminie, godzinach i miejscu ustalonych w umowie sprzęt może być pozostawiony w miejscu przez niego wskazanym i będzie to traktowane równoznacznie z podpisaniem przez Najemcę protokołu odbioru sprzętu.
 5. Obowiązek sprawdzenia dostawy pod względem jakościowym i ilościowym obciąża Najemcę, który powinien kontrolować sprzęt wynajęty przy odbiorze i wszelkie braki zgłosić firmie PREMIUM EVENT RENTALS niezwłocznie, tj. jeszcze w dniu dostawy.
 6. Reklamacje zgłaszane przez Najemcę po dniu dostawy nie zostaną uznane. Uszkodzenia w rzeczach dostarczanych przez PREMIUM EVENT RENTALS uprawniają klienta do nieprzyjęcia jedynie rzeczy uszkodzonej i ubiegania się o umniejszenie płatności za wynajem jedynie za daną rzecz.
 7. Poniższe sprzęty objęte są dodatkowymi warunkami dostawy:
  1. meble – dostarczamy do miejsca imprezy. W przygotowanych pomieszczeniach rozstawiamy stoły i krzesła, w przypadku sal nieprzygotowanych, każda godzina oczekiwania na rozłożenie mebli jest płatna dodatkowo,
  2. namioty – w cenie wynajmu namiotu jest wliczony jego montaż,
  3. tekstylia - obrusy, pokrowce, nakładki, falbany-skirtingi, podkłady dostarczane są czyste i złożone. Na zamówienie klienta za dodatkową opłatą, prasujemy tekstylia, układamy pokrowce na krzesłach i obrusy na stołach,
  4. elementy dekoracyjne – ze względu na łatwość uszkodzenia i znaczną wartość, dostarczamy bezpośrednio do rąk wynajmującego.

§7. Zwrot sprzętu

 1. Najemca jest obowiązany zwrócić sprzęt po upływie wynajmu w takim stanie w jakim był dostarczony i dostępny do odbioru zgodnie z pkt. 6.
 2. Godziny odbioru przez PREMIUM EVENT RENTALS odbywają się między 8:00 a 18:00. Po godzinie 18:00 oraz w weekendy odbiór jest możliwy po indywidualnym ustalaniu, za dodatkową opłatą,
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, które powstały przez utratę lub uszkodzenie wynajmowanego sprzętu lub jego części użytkowanych zgodnie z umową,
 4. W przypadku gdy wynajmowany przedmiot nie zostanie zwrócony przez Najemcę, bądź nie nadaje się do użytku, zostanie sporządzany protokół stanowiący podstawę ich rozliczenia,
 5. Ostateczna kontrola i przeliczenie zwróconego sprzętu odbywa się w magazynie firmy PREMIUM EVENT RENTALS i jest wiążąca dla Najemcy.
 6. Poniższe sprzęty objęte są dodatkowymi warunkami odbioru:
  1. meble – należy przygotować do odbioru tzn. usunąć z nich obrusy, nakładki, falbany i pokrowce,
  2. namioty - w cenie wynajmu namiotu jest wliczony jego demontaż,
  3. tekstylia – wszelkie obrusy, nakładki i falbany odbieramy zabrudzone, ponieważ cena wynajmu obejmuje pranie. Tekstylia należy zwrócić zdjęte i spakowane.
  4. elementy dekoracyjne - zwraca się czyste, odpowiednio zapakowane, jeżeli chodzi o szkło i przedmioty delikatne łatwo uszkadzalne.

§8. Płatności

 1. Wynagrodzenie, na które składa się cena wynajmu określona w umowie pomiędzy Stronami wraz z podatkiem VAT oraz ewentualne koszty transportu, jest płatne najpóźniej w dniu wydania przez firmę PREMIUM EVENT RENTALS Najemcy wynajmowanego sprzętu.
 2. Wynajem jest realizowany na podstawie potwierdzonych zamówień (standardowo-nie później niż 7 dni przed terminem wynajmu) a potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest wpłacenie zaliczki w wysokości 50% wartości wynajmu.

§9. Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku potwierdzonego zamówienia, w momencie rezygnacji przez wynajmującego na 7 dni przed realizacją umowy, ponosi on koszty 50% wartości kwoty zaliczki.
 2. PREMIUM EVENT RENTALS zastrzega sobie prawo do zamiany zamówionego sprzętu na podobny spełniający te same funkcje.
 3. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn od Stron niezależnych w postaci działania siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, niezależnych od woli którejkolwiek ze Stron, którym nie można było zapobiec, a które powstały po zawarciu umowy, Strony nie ponoszą odpowiedzialności opisanej w niniejszym paragrafie i są zobowiązane jedynie do zwrotu pobranych wzajemnie zaliczek.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Odstąpienie od umowy, jak również wszelkie jej zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej.
 2. Do zawartych umów mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.
Napisz do nas